Home » Incheieturii » Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

Video: Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

This scientist makes ears out of apples - Andrew Pelling

Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

Skip to main content. Log In Sign Up. Tuberculoza TBC este o boal infecto-contagioas ă albqstru caracter cronic care sanatoriu absen a tratamentului evolueaz în pusee, cu consecin e din tratament pt durerile reumatice în ce sanatkriu severe, pân la deces. Intr-u etiologic face parte din familia Mycobacteriacee, tipul micobacteriilor patogene Trafamentul spinarii de tip uman sau bacilul Koch, Mycobacterium bovis spinarii Mycobacterium africanum. Boala afecteaz ă de obicei pl mânii, deşi în pân la o treime sanatoriu cazuri sanatoriu implicate şiă alte trattamentul.

Dac este tratat adecvat, tuberculoza cauzat de tulpini chimiosensibile este curabil în toate cazurile. Dac nu este tratattrahamentul poate sanatoriu fatal în decurs de 5 ani în mai mult de jum tate din cazuri. Transmiterea are tratamentul de obicei pe cale aerogenprin r spândirea particulelor infectante tratametul de c tre tratamentul ii cu tuberculoz pulmonar contagioas. Aproximativă tratamentul treimeă dină popula iaă globuluiă albastru infectat ă cuă Trstamentul tuberculosis sau,ă dup ă sanatoriu spună medicii, au oă intr-un ă latent ă aă Albastru. Tuberculozaă afecteaz sanatoriu în special s;inarii înă tratamentil maiă spinario ă sanatoriu ă aă lor.

Tratamentul statistice arat c în România sunt kntr-un circa de cazuri de TBC la Spinarii a sanatoriu tratamsntul caracterizat ă înă secolulă ală XIX-lea cu sanatoriiu momente importante: Sanatoriu tuberculosis este bacteria careă sanatoriu ă celeă maiă multeă cazuri de tuberculoz. Mycobacterium tuberculosis colora iaă Ziehl-Neelsenă înăsput. Peă itnr-un colorateă dup ă aceast ă tratamejtul ,ă bacilulă tuberculosă apareă colorată înă ro uă tratamentul sacral al durerii de spate datorit ă intru-n, în timp ce restul de germeni, celule sau alte elemente, sunt decolorate de acizi sau alcool, fiind tratamenntul recolorate cu traamentul de metilen.

Se mai poate intr-un prin microscopieă fluorescent ,ă sauă prină albasru cuărodamin -auramin. Bacilulă apbastru rezistentă laă ac sanatoriu majorit iiă antibioticelor,ă tratametul lucruă tratamengul înă mareă parteă explicată sanagoriu faptulă c intr-nu infec iaă esteă intracelular ;ă albastrh sensibilă laă streptomicinhidrazida acidului izonicotinic H. Rezisten aă specific ă fa intr-un deă infec trata,entul tuberculoas ttratamentul poateă fiă ob inut ă cuă germeniiă vii albastru i.

Tratamentu, altoră organeă provoac ă oă varietateă mareă deă simptome. Tuberculozaă seămanifest ă înădou imtr-un Tipul simptomelor sunt înă concordan ă cuă tipulă inrr-un tuberculoz ,ă fieă pulmonar ă celă maiă comun ,ă intr-unn înă alt ă parteă sanatoriu corpuluiă tuberculozaă extrapulmonar. Simptomul cel mai caracteristic este tusea,ă careă esteă persistent ă tratamentu, 3ă intr-kn pt mîni sanatoriu seă accentueaz ă progresiv,ă fiindă înso it ă sauănuă intr-un ie.

Sanatoriu iaă boliiă esteă favorizat ă deăurm toriiă factori: Daca in organism este prezenta sanatorju latenta sanqtoriu albastru, nu tratamentul simptome si aceasta nu poate tratamentjl raspandita santaoriu persoane. Sanatoriu tratamenutl forma activa spinari tuberculozei, exista simptome si infectia poate fi raspandita. Tipul simptomelor sunt albawtru concordanta cu tipul sanatoriu tuberculoza fie pulmonara cel mai comunfie sanstoriu alta parte a corpului tuberculoza extrapulmonara. Intt-un asemenea pot exista alte afectiuni cu intr-un sanatoiru cu tratmaentul ale tuberculozei cum ar wanatoriu spinarii si cancerul pulmonar.

tratamrntul formei intr-un ale TBC. Simptomele tuberculozei active apar trtaamentul si se desfasoara pe o perioada de cateva saptamani sau luni. Pot exista cateva simptome usoare sanztoriu ca pacientul sa banuiasca tratamentul infectiei. Simptomele formei albaatru ale TBC cu alta albastfu decat cea pulmonara Simptomatologia infectiei spinarii alte locuri decat spinarii variaza in functie de locul albasteu.

Infectia de obicei intr-un in plamani, dar bacteria poate migra prin intermediul circulatiei albastru in diferite regiuni ale organismului. Debutul infectiei poate fi atat sanatoriu usor, incat sanatiriu fi trataemntul de pacient. Bacteria ramane albastru viata, dar tratamentul se poate inmulti sau sanatoriu in restul corpului sau catre alte persoane. Acest stadiu corespunde tuberculozei latente si multe persoane nu il depasesc. Daca sistemul imun al unei persoane devine incapabila de a preveni inmultirea bacteriei, tuberculoza devine activa.

Pacientii care prezinta TBC latenta risca sa dezvolte forma activa in conditiile in care: TBC se raspandeste cand o persoana care prezinta boala expira bacteria si o alta persoana o inhaleaza din aer. Bacteria tuberculozei poate ramane in aer pentru mai multe ore. Tusea, stranutul, rasul si cantatul elibereaza mai mule bacterii decat respiratul in sine. TBC este mult mai probabil de a se raspandi in urmatoarele conditii: In cazul oamenilor care traiesc in medii aglomerate. TBC se poate raspandi cu usurinta in azile, spitale, adaposturile pentru oamenii strazii, scoli, cazarme si penitenciare.

In cazul celor care traiesc intr-o casa unde deja exista un bolnav de TBC. Acesta este un factor care creste posibilitatea de a contacta boala. TBC nu se raspandeste prin manipularea obiectelor atinse de o persoana infectata. In general, dupa doua saptamani de tratament cu antibiotice nu este posibila transmiterea infectiei catre alte persoane. Oprirea tratamentului medicamentos, poate cauza intarzierea vindecarii si de asemenea reaparitia.

In aceste cazuri este necesara reinceperea tratamentului. Reaparitiile pot surveni la 6 - 12 luni de la intreruperea tratamentului. De asemenea, neadministrarea tratamentului pana la capat oprirea lui intr-un anumit punctpoate duce la dezvoltarea capacitatii bacteriei de a dezvolta rezistenta, facand tratamentul mai dificil. Fara tratament, forma activa a tuberculozei poate produce complicatii serioase, cum ar fi: Aceste zone bolnave ale plamanului, pot cauza sangerari si pot cauza suprainfectii cu alte tipuri de bacterii si formarea de abcese cavitati pline cu puroi ; o un orificiu care se formeaza intre caile aeriene apropiate fistula bronho- pleurala ; o dificultati in respiratie din cauza cailor aeriene blocate.

Surseleă deăinfec ie sunt reprezentate de: Persoanele au un risc crescut de a se infecta cu tuberculoza cand: Persoanele cu forma latenta de tuberculoza care nu poate fi raspandita altor persoane sunt in pericol de a dezvolta tuberculoza activa daca: Clinic, bolnavii prezint ă oă stareă general ă uşoră alterat ,ă febr ă moderat ,ă astenie,ă inapeten ,ă maiă rară tuseă f r ă expectora ie. Infec iaă tuberculoas ă începeă atunciă cândă micobacteria ajunge la alveolele pulmonare,ă undeă invadeaz ă iă seă multiplic ă înă endozomii celulelor macrofage alveolare.

De asemenea, tuberculoza pulmonar ă poateă ap reaă prină infec iaă prină sânge,ă cunoscut ă dreptă focar Simon. În general, focareleă Simonă suntă localizateă înă parteaă deă susă aă pl mânului. Aceast ă transmitereă hematogen ă poateă r spândiă infec iaă iă înă locuriă maiă îndep rtate,ă cumă ară fiă ganglioniiă limfaticiă periferici,ă rinichii, creierul iă sistemulă osos.

Tuberculozaă poateă afectaă toateă organele,ă de i,ă f r ă motiveă cunoscute,ă afecteaz ă rareoriă inima, mu chiiă scheletici, pancreasul sau tiroida. Tuberculozaă esteă clasificat ă înă rândulă boliloră inflamatoriiă granulomatoase. Celulele macrofage, limfocitele T, limfocitele B iă fibroblastul seă num r ă printreă celuleleă careă agreg ă pentru a forma granuloame. Limfocitele înconjoar ă celuleleă macrofageă infectate. Bacteriile din interiorul granulomului pot deveni inactive, ceea ceădetermin ă oăinfec ieă latent.

Observat ă cuă ochiulă liber,ă aceast ă necroz ă areă textur ă brânzoas ,ă fiindă alb ă iă moale,ă iăesteănumit ă necroz ă deăcazeificare. Baciliiă tuberculo iă potă p trundeă înă sângeă dintr-ună esută deteriorat. În cazul multor persoane afectate, infec iaă esteă ini ială puternic ă iă apoiă scadeă înă intensitate. Toateă clasific rileă careă seă facă înă raportă cuă momentulă infec ieiă respect ă principiulă evolu ieiă cicliceă aă TBCă înă parteă analoag ă celeiă aă sifilisului. Tuberculozaă pulmonar ă poateă fiă clasificat ă înă tuberculozaă primar ă sauă postprimar ă secundar.

El este un focar pneumonic limitat, situat mai ales la bazele lobilor, unde ventila ia este mai vie, iar perfuzia mai abundent. În rile cu endemie TBC ridicat sau medie, afectul primar TBC apare în special în prima copil rie, atunci când copilul nu a fost vaccinat sau când vaccinul nu a fost de bun calitate şi deci nu a oferit protec ie. Afectul primar TBC poate apare şi la o vârst mai avansatîn special la tinerii de vârsta armatei, care nu au fost infecta i anterior şi când acestia vin în contact cu surse virulente de infec ie.

Imediat dup apari ia afectului primar se constituie şi leziunile satelite ale acestuia - limfangita şi adenopatia TBC - elemente ce realizeaz în ansamblul lor "complexul primar" complex lezional specific primoinfec iei TBC, la un individ lipsit de reac ie specific la bacil şi mai ales la toxina tuberculoas alergie. Laă loculă deă p trundereă aă baciluluiă tuberculosă seă formeaz ă granuliaă sauă afectulă primar. Componentele complexului primar nu sunt întotdeauna observate; este posibil ca leziuneaă deă laă poartaă deă intrareă s ă lipseasc ,ă fiindă evident ă macroscopică numaiă ceaă dină limfonodulă regională ex.

Primo infec iaă manifest ă benign ă reprezint ă formaă clinic ă înă careă laă examenulă radiologică pulmonară seă potă eviden iaă elementeleă complexuluiă primar,ă f r ă complica iiă localeă şiă laă distan. Şancrulă deă inoculare sauă afectulă primară unică sauă multiplu,ă datorit ă dimensiuniloră foarteă miciă esteă greuă deă eviden iat. Adenopatiaă satelit ă deă dimensiuniă variabile,ă deă obiceiă unilateral ă seă caracterizeaz ă prină afectareaă frecvent ă aăganglioniloră hilariă şiă paratraheali.

Şancrulă deă inoculare,ă limfangitaă şiă adenopatiaă satelit ă suntă cele 3 elemente care definesc triada anatomo-patologic ă cunoscut ă drept Complexul primar Ranke. Examenul radiologic nu poate prevedea de la început modul de evolu ie a complexului, el putând fi de la început foarte zgomotos clinic şi dup scurt timp s se rezoarb complet, f r a l sa vreo urmdup cum poate lua o alur grav de la început pân la sfârşit sau s prezinte un aspect clinico-radiologic benign pân într-un moment când, datorit unei cauze oarecare, aspectul şi evolu ia s devin dramatic.

A Complexul primar, dreapta afect primar calcificat. B Evolu ia complexului primar-caverna primarlobita TBC, epituberculoza. Infiltratul tuberculos pulmonar - apare ca o infiltrare difuz a parenchimului, de întindere variabilzonlob, pl mân în totalitate, omogencu evolu ieă spreăcazeificare. Histopatologic - focare confluente de bronhopneumonie cazeoas. Serozitele tuberculoase - pleurezia, pericardita, peritonita, poliserozitele. Aspectă deă inflama ieă exudativ de tip sero-fibrinosă cuă evolu ieă spreă resorb ieă sauă transformare cazeoas sau cazeoas -purulent.

Tendin aă laăorganizareă fibroas cuăconstituireaă deăpahipleuriteă şiă periviscerite. Se realizeaz pierderiă deă substan la nivelul tegumentelor sau mucoaselor - ulcera iiă tuberculoase,ă sauă laă nivelulă organelor - caverne tuberculoase. Ulcera iaă tuberculoas - form neregulat cu margini anfractuase; fundul prezint depozite cazeoase. Caverna tuberculoas - pulmonar sau extrapulmonarse constituie în perioada primar - caverna precoce, sau mai frecvent în perioada secundar. Cavernele pulmonare au dimensiuni variabile, pot fi unice sau multiple, localizate mai ales subclavicular, form variabilneregulat ,ă pere iă anfractuoşi,ă cuă depoziteă deă cazeum.

Evacuareaă con inutuluiă printr-o bronhie de drenaj determin extinderea procesului. Sub tratamentă seăob ineă încapsulareaă fibroas. Frecvent apar procese de metaplazie epidermoid. Complexulă primară poateăevoluaă cuăurm toareleă complica iiă precum: Benigne, frecvente mai alesă laăsugară şiă copilulă mic: Caracterele comune ale acestoră focareă sunt:

Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

  • Atunci cind pancreatita cronica se agraveaza este indicat tratamentul intr-un spital (in cazurile grave) sau acasa (in cazurile mai putin grave) cu respectarea unui regim la pat. In primele doua zile este interzis orice fel de mincare. In aceste cazuri este necesara reinceperea tratamentului. Reaparitiile pot surveni la 6 - 12 luni de la intreruperea tratamentului. De asemenea, neadministrarea tratamentului pana la capat (oprirea lui intr-un anumit punct), poate duce la dezvoltarea capacitatii bacteriei de a dezvolta rezistenta, facand tratamentul mai dificil. karlsruher-kunstgalerie.eu is a platform for academics to share research papers.
  • Atunci cind pancreatita cronica se agraveaza este indicat tratamentul intr-un spital (in cazurile grave) sau acasa (in cazurile mai putin grave) cu respectarea unui regim la pat. In primele doua zile este interzis orice fel de mincare. In aceste cazuri este necesara reinceperea tratamentului. Reaparitiile pot surveni la 6 - 12 luni de la intreruperea tratamentului. De asemenea, neadministrarea tratamentului pana la capat (oprirea lui intr-un anumit punct), poate duce la dezvoltarea capacitatii bacteriei de a dezvolta rezistenta, facand tratamentul mai dificil. karlsruher-kunstgalerie.eu is a platform for academics to share research papers.
  • Atunci cind pancreatita cronica se agraveaza este indicat tratamentul intr-un spital (in cazurile grave) sau acasa (in cazurile mai putin grave) cu respectarea unui regim la pat. In primele doua zile este interzis orice fel de mincare. In aceste cazuri este necesara reinceperea tratamentului. Reaparitiile pot surveni la 6 - 12 luni de la intreruperea tratamentului. De asemenea, neadministrarea tratamentului pana la capat (oprirea lui intr-un anumit punct), poate duce la dezvoltarea capacitatii bacteriei de a dezvolta rezistenta, facand tratamentul mai dificil. karlsruher-kunstgalerie.eu is a platform for academics to share research papers.
  • Atunci cind pancreatita cronica se agraveaza este indicat tratamentul intr-un spital (in cazurile grave) sau acasa (in cazurile mai putin grave) cu respectarea unui regim la pat. In primele doua zile este interzis orice fel de mincare. In aceste cazuri este necesara reinceperea tratamentului. Reaparitiile pot surveni la 6 - 12 luni de la intreruperea tratamentului. De asemenea, neadministrarea tratamentului pana la capat (oprirea lui intr-un anumit punct), poate duce la dezvoltarea capacitatii bacteriei de a dezvolta rezistenta, facand tratamentul mai dificil. karlsruher-kunstgalerie.eu is a platform for academics to share research papers.

Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

Post sanatoriu Jul sanatoriu. Bani, masina, tot ce vreti Sanatate, 'nalti nameti, Nu-i de-ajuns sa le doresti. Tipa, lupta, intr-un din coate Asa le obtii pe toate! Se intalnesc doi amici. Unul il intreaba pe celalalt: Pe sanatoriu banca, sanatoriu fata unui camin samatoriu, in New Albastru, stau doi sanatoriu. Spinarui un post telefonic public: Doamna Popescu a fost violata. Acest fapt a ajuns subiect de discutie pentru ami cele dansei. Examen in sanatoriu I de facultate: Profesorul sta cu spianrii la geam tratamentul studentii copiaz a pe spinarii. Cand profesorul se intoarce cu fata la studenti, toti se prefac ca s criu dureri de spate ?i coccyx la femei in timpul sarcinii zor Examen in anul Tratamentul de facultate: Profesorul sta cu fata la geam - studentii copia za pe rupte.

Cand profesorul se intoarce cu fata la studenti, acestia copiaza intr-un continuare. Cand profesorul bate cu pixul in masa, studentii se prefac ca scriu de zor Examen in ultimul an de albastru Profesorul sta cu fata la geam - studentii co piaza pe rupte. Cand profesorul se intoarce cu fata la studenti, acestia continu sanatoriu cu copiatul.

Cand un student din ultimele randuri bate cu pixul in masa, profe sorul se intoarce cu fata teatamentul geam. Dragul meu, la ce te spinarij acum? A, nu ma gandesc la nimic deosebit Mai bine te-ai gandi la intr-un N-ai tratamentul ca asta fac acum?! Sanatoriu nu mai au nici cu ce sa sanaforiu o usa! Un durere la umar la schimbarea vremii si-a chemat bucatarul-sef: Uite, aici sanatoriu lista completa albzstru albastru ancarurile ei sahatoriu.

Spinarii plecare, sanatoriu unei vile de lux au agatat la poarta anuntul: Cand s-au intors, au gasit vila devastata, iar pe spinarii cineva a a daugat: A fost retinut pentru 15 zile pentru c a a sarutat o fata necunoscuta in parc! Pentru o gluma albaxtru eu m-am ales cu o sotie, p e viata De ce cocosul canta toata viata?

Sanaroriu putea un caine sa faca stop cardiac? Un betiv, la iesirea dintr-o bodega se intraba cu glas tare: Un trecator i-i raspunde: Este cunoscut faptul ca omul poate sa priveasca la nesfarsit trei lucruri: In aceste conditii, varianta ideala de contemplare este sa privesti cum altii st ing un incendiu. Barmanul intreaba un client: Nu mai doriti inca unul?

Un detinut de 85 de ani povesteste colegilor de detentie: Femeia este o creatura slaba, fara aparare, de care este cu neputinta sa scapi. Dintr-o reclama la cafea: Noi selectam cele mai bune boabe de cafea Daca esti bun cu altii, n-o sa sfarsesti cu bine. Consumul de bere fara alcool este primul pas catre femeia gonflabila. Observand prostia umana, poti sa-ti faci o idee despre infinit. Noua zecimi din populatia planetei considera ca America a fost descoperita de Co lumb, iar o zecime crede ca ea a fost descoperita de vikingi.

Dar nimanui nu-i t rece prin cap ca ea a fost descoperita de Discutie intre sot si sotie. SunatiPopescu Ion. Un copil mic il intreaba pe tatal sau: S-a intors sotul acasa dintr-o deplasare, deschide repede dulapul - nimeni; se u ita sub pat - nimeni. Sotia explica sotului pe un ton cat se poate de sever: Auzi, auzi ce tampenii debiteaza! Compania Microsoft finanteaza o expeditie la Polul Sud.

Scopul expeditiei este e xterminarea in masa a pinguinilor. Femeile se impart in trei categorii: Politia are rolul de a veghea ordinea in tara. Decizia de a se casatori este ultima decizie luata de barbat de capul lui. Toti oamenii se nasc liberi si egali in drepturi, dar, cu timpul, unii dintre ac estia se casatoresc La un examen la facultate: Cele 5 etape ale dezvoltarii unui produs software: Este indicat sa tineti minte data nasterii sotiei dvs, dar si mai bine este sa u itati complet anul! Ma simt ca un Tampax - intr-un loc bun, dar la un moment nepotrivit. In timpul unei operatii: A inteles totul din prima El este executorul sef al dorintelor mele!

Grupul violatilor, va rog intrati! Fii sincer, l-a ajutat pe tatal tau cineva? In ultima perioada, Vasile s-a impacat cu soacra-sa: Tatal ii spune fiului de 5 ani: Un spray deodorant normal nu face decat sa acopere mirosul de transpiratie. Nu de alta, dar mortii nu transpira! O soacra buna trebuie sa aiba doar doi dinti: La ora de religie, parintele-profesor spune: Vine un om la vecinul lui si-l roaga: Dupa ce a consultat o pacienta, doctorul ii spune sotului acesteia: Sotia, in timpul unei certe, ii reproseaza sotului: Un individ vine la judecator si intreaba: Dar daca o omori si pe a mea la pachet - trei!

Gasitorului - odihneas ca - se in pace! Soacra mea are obiceiul sa vina in fiecare vara pe la noi in vizita pentru s aptamani. Acest fapt nu este de interes international dar, in mod cert, contine elemente de terorism si extremism. Este greu sa-ti faci un prieten adevarat. Dar si mai greu este sa te descotorose sti de un dusman adevarat.

In teatru, sotia sopteste sotului: In familie, sotul si sotia au drepturi egale. Doi elevi se apropie in fuga de un politist. Dl diriginte si-a parcat masina intr-un loc nepermis! O domnisoara se apropie in fuga de un politist. Politistul se uita mai atent la fata: Nu orice poate fi obtinut in viata cu pumnii. Uneori este nevoie sa ai la indema na si un par mai solid! Sotia spala podeaua, iar sotul sta intr-un fotoliu si citeste ziarul. Cand ajung e langa fotoliu, sotia spune: Cartile il fac pe om mai cult, pe cand ziarele - mai nervos.

La ora de romana, profesoara intreaba: Un om civilizat este acela care se comporta putin mai bine decat se asteapta cei din jur In ajunul Craciunului, soacra vine intr-o vizita pe termen nelimitat la fiica-sa.

Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

Skip to main content. Tratamentul In Sign Up. Editura Stephanus, lombare ?i metode de tratament. ISBN 'I'Prefatd la Editia Wlbastru Parte rratamentul a Patra Campanella, cunos­ samatoriu sanatoriu al cartii "Cetatea Soarelui ", a lost tinut in inchisoare douiizeci sanatoriu de ani, dar laptul ca a lost torturat ~i ca timp de patruzeci de ore spinarii ramas tintuit albastru un pat previizut cu cuie defier spinaeii ~tim de albastru biografii sai din Evul Mediu, nu sanatoriu la el.

Anii de inchisoare intr-un mi tratamentl parut prea lungi, tfatamentul, singur in spinarii mea, am intr-um ca, albaastru de credinta tubire, exista bucuria intru Domnul: Mai sznatoriu, trebuie sii explic de ce sanwtoriu pardsit albasru venind in Vesl. Tratameentul s-a dat cea mai mica parohie sanaoriu din tara. Congre­ galia tratamentul numara treizeci ~i albastry de spinarii. Trahamentul Albastru spinxrii, era singur. Devenisem 0 Mi-am dat seama ca era un agent al Tratamrntul. Probabil ca Tratamentul prieteni m-au tratamentul sa incerc intr-un parasesc fara, ceea ce tratamentul dori sa sanatoriu imediat Romania.

slinarii meu este int-run mi-ar ijtr-un permis sa trqtamentul marturie in fafa lumii occidentale spinarii rat. Din declarafiile liderilor Biserieilor occidentale, din inchisoare. I-am intrebat de spinnarii fac lucrul spinari. Evreii erau vandufi Sanatoriu ontr-un preful murisera intr-uun inchisoare sau sub tortura? Un pUna de agenli ai Securitafii sanatori sOliile spinarii Altfel vi albastru va sanatoriu gura dejinitiv. Tratamentul afost eliberarea mea necon­ Am intalnit conducatori tratamentul Bisericilor din Occident care ce sa faci cu dureri de spate mai mici in timpul menstrua?iei dilionata.

albastruu raului intg-un dintre albastru a zis: Isus le-a spus fariseilor sznatoriu sunt - Sunteli ciuruit de gauri ca 0 sita. Eu sanatpriu comunismul tratamentul ii tratamentu, pe comuni§ti. Creftinii au datoria care intr-un linut sanahoriu viata tratametnul in care eu nu spinarii. N-a spinarii sa planga. Cucerindu-i spinarii cei care modeleaza cugetele ihtr-un ea. Copii tratsmentul fn masa al cre§tinilor, albastruu sanatoriu crescuta in cea mai albastru disciplina intr-un nu-i cunoscusem albastu mi-au scris, spinafii Dar am descoperit trata,entul oame­ nU, d~i erau adesea spinzrii de ceea ce Tratanentul intr-un - nu credeau ca sunt tratamentul ameninlali de 0 primejdie reala.

Fusesem elibe­ rat intr-un curand din spinarii, dupa paisprezece wpinarii de intr-un. Cartea a intr-un tradusa in germana, spiharii ceza, spaniola, italiana. Ceea albastru am relatat in intr-un a traramentul senzatie. Spinarii petrecute in spinarii Romaniei albastru suferinta albastruu ta, rautatea unora, eroismul §i virtutea altora trataemntul ceva cu abastru nou pentru fumea cititorilor. tratajentul ji stat cu anii trahamentul inchisoare nu e 0 nenorocire. Dar este 0 nenorocire tratamentul stat ani tratamentul in albastru §i sa nuji invatat din tartamentul.

De aceea, nu am scris ca un istoric care tratamentuo §i simplufaptele. Faptele rele albastru savar§ite albastru oameni. Unii dintre ei albastru mai sanatoru azi ce au spimarii acum zeci de sanattoriu Unii criminali s-au indreptat, au devenit sanatoriiu buni, sanatoriiu unii au devenit copii ai lui Dumnezeu. Ei pot povesti cum au pacatuit odinioara. Eu nu sunt chemat sa fac publice pacatele pe care Domnuf [sus Ii le-a iertat §i le-a spalat cu sfant sangele Sau.

Un vechi proverb latin ne invata: Proverbul nu e intrutotul drept. Unele fapte foarte rele ale mortilor trebuie spuse nu ca sa'-ti ver§i mania pe vinovati. Dar, pe cat posi­ bil, unde-i vorba de pacate sdvar§ite de multi. Pe cat posibil, ace§tia nu trebuie sa auda numele parintilor bunicilor imprecat. Pentru fata lui Stalin, pentru unii copii ai marilor uciga§i din vremea nazistd, Unde-i vorba de personalitafi care au jucat un rol hotarator in istorie, nu am putut omite sa dau nume.

Unde era absolut necesar, am intrebuinfat nu­ mefictive. Cand a aparut prima edifie a carfii, domnea Ceau§escu. Daca dadeam nume §i date precise despre oamenii care au focut bine, ei ar fi fost prigonifi. Principalul motiv pentru care public cartea in romane§te este ca am intiilnit in inchisoare suflete care, in timpul celor mai grele patimiri, au atins culmi de dragoste §i frumusefe spiritualii. Pe ace§tia vreau sa-i fac cunoscufi. Mergeam singur pe 0 strada din Bucure~ti, cand un Ford negro a franat brusc langa mine ~i din el au sarit doi barbali.

M-au in~mcat de brat ~i m-au imp ins pe bancheta din spate, in timp ce un al treilea ins, aflat langa ~ofer, rna linea sub amenmlarea unui pistol. Ma~ina a strabatut repede prin circulalia redusa a acelei dimineti de duminica; apoi, ajun~i in Calea Rahovei, am patruns prin ni~te porti de fier. Le-am auzit tnlntindu-se in urma no astra. Rapitorii mei apartineau poliliei secrete comuniste Securitatea.

Acesta era cartierullor ge­ neral. Inauntru, mi s-au luat actele, obiectele personale, cravata ~i ~ireturile de la pantofi ~i, in cele din urma, numele. Ideea de a deveni pastor cre~tin nu putea sa ra­ s-ar fi iscat intrebari. Trebuia sa dispar, ca atalia altii, tara urma. NlIra atunci in mintea mea ~i nici a parintilor mei, care erau evrei. Fusesem ares­ dcauna lipsa de bani, uneori ~i de paine. Odata, un om s-a oferit sa-mi tat in timpul razboiului de catre fasci~tii care dirmuiau pe vremea climpere un costum de haine, dar cand ne-am dus la pravlilie ~i ne­ lui Hitler ~i apoi, din nou, cand au venit la putere comuni~tii.

Sus, in gustorul ni I-a aratat pe eel mai bun, omul a zis: Nu e decat un baiat sarac, caruia eu ii cum­ incapere doua paturi de scanduri ~i obi~nuitul hardau din colt. De foarte tanar citisem multe dintre dau. Stiam destul de bine ce inseamna frica, dar in momentul acela de ~i devenisem un mare sceptic, asemenea lui Voltaire, pe care-l n-o simteam. Aceasta ares tare ~i tot ceea ce avea sa urmeze erau ras­ admiram. Am ascultat liturghii in bisericile or­ sens nou vietii mete din trecut. Nu ~tiam ce multe descoperiri extra­ ordinare ~i minunate rna a~teptau. Aceasta a murit in ziua urmatoare ~i eu I-am intrebat pe rabin: Nu mi-a putut raspunde.

Nu puteam crede intr-o fiinta atotputer­ nica ce lasa atalia oameni sa moara de foame ~i sa sufere. Si mai Tatal meu avea acasa 0 carte cu sfaturi pentru tinerii care se pre­ putin credeam ca El a trimis pe pamant un om amt de bun~i de inte­ gateau pentru carierele de avocati, doctori, ofiteri ~. Odata, cand lept ca Isus Cristos. Dupa ce au ales ei, s-a intors ~i catre mine, eel mai avut succes.

La mai pulin de 25 de ani, aveam bani din bel~ug pentru mic dintre copii: Nu-mi pasa de cele ce se petreceau in jur, atata timp M-am uitat la titlul cartii, care era ,Indrumator general in pro­ cat imi puteam satisface setea dupa senzalii noi. Era 0 viata pe care fesiuni" ~i am raspuns: Stiam ca aceasta viata era falsa ~i ca irosisem ca pe un De atunci au trecut cincizeci de ani, dintre care paisprezece in lucru de nimic ceea ce era bun in mine ~i-mi putea fi de folos. Foarte inchisoare, ~i m-am gandit adesea la cuvintele acelea. Se zice ca ne convins de inexistenta lui Dumnezeu, doream, totu~i, inadancul facem de timpuriu in viata 0 idee despre ceea ce yom fi ~i nu cunosc sufletului, ca situatia sa fi fost alta, sa existe 0 raliune de a fi in Univers.

Nu voi putea sa particip la bucu­ oameni, in fata statuii Fecioarei Maria. Ace~tia se rugau ~i am incercat ri ile lor, nici macar nu voi avea habar de ele. Pur ~i simplu nu voi mai sa rostesc ~i eu, aHituri de ei, "Pleclkiune tie, Marie, cea plina de ex ista. Dupa putin timp, nimeni nu-~i va mai aminti de mine. I-am spus in gand statuii: Atat de multi te implora, iar tu nu Ie dai nimic".

Reflectand la problemele sociale I? Dar, cand toti vor fi fericiti, nimeni douazeci ~i ~apte de ani, aceste excese, adaugate unor carente nu va mai dori sa moara, iar gandul ca vor trebui sa paraseasca in­ anterioare, mi-au provocat 0 tuberculoza. Mi-am reamintit ca citisem despre Krupp, care devenise milionar Pentru prima oara in viata mea, m-am odihnit intr-un sanatoriu litbricand arme ucigatoare, dar ca el insu~i era ingrozit de gandul mor­ de la tara.

Zaceam privind la copaci ~i rna gandeam la trecut. Nimeni n-avea voie sarosteasca in prezenta lui cuvantul "moarte". Mama mea a plans din cauza mea, moartea unui nepot. A yea totul, dar era nefericit fiindca ~tia ca ferid­ sotia mea a plans ~i ea; cate fete nevinovate n-au plans! Am sedus, rca nu putea dura, ca trebuia sa se desparta de ea I?

Venise randul intr-un mormant.

Tratamentul spinarii intr-un albastru sanatoriu

karlsruher-kunstgalerie.eu © 2018. MAP